ข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ที่ได้คะแนนสูงสุด อย่างไม่เป็นทางการ

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา ทต.แม่ยาว

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564

นายกเทศมนตรี

หมายเลข 3

นาย อภิรักษ์ อินต๊ะวัง

2579

คะแนน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

หมายเลข 2

นาย จำรุญ กำแพงคำ

1175

คะแนน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

หมายเลข 16

นาย ชาญชัย จิรัสธนวรภัทร์

999

คะแนน