เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

EGP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วัน อัตราชุดละ ๑๙.๕๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานราชการทั่วไปของเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะบริเวณปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วัน อัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๓๑ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำแผนผังบุคลากร งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๒ เดือน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำน้ำบ้านอาดี่ ลำน้ำบ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๘๔๗๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๔ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๒๐๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๒๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางเชื่อมระหว่างบ้านอาเกอะ ๑ - บ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ ๖๘๗๕ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดรับแขกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเสื้อกันฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านลอบือ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านพนาสวรรค์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนชุดหลอดไฟ ศพด.ทต.บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(พร้อมติดตั้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำโล่รางวัลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางกองคลังเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ของนางสาวรพีพร สมบูรณ์ใจ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน สำหรับ ศพด. ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ด้าน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับ ศพด. ๕ แห่งศพด.ทต.แม่ยาว ศพด.ทต.แม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ศพด.บ้านรวมมิตร ศพด.บ้านจะทอ ศพด.บ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภันฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๒๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ๕๒๘๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวงสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (ประจำวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวนำ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานเกษตรกองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจข้อมูล สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาวพร้อมจัดทำทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มเดือนกรกฎาคม สำหรับ ศพด. ในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาจำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (นมเยียวยาเกษตรกรฯ จำนวน ๒๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (นมเยียวยาเกษตรกร จำนวน ๒๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๒ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๒๕ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๖ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๕ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๗ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๓ วัน ทำการในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๙ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙๓ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อนม UHT สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อนม UHT สำหรับ กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๗ โรงเรียน ๒ สาขา (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๔๗๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะบริเวณปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเส้นทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ ๙ - บ้านห้วยขม หมู่ ๑ รวมระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด เส้นทางจากถ้ำพระ หมู่ ๕ - บ้านริมกก หมู่ ๔ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ดูแลรักษาความสะอาดถนนหน้าโบราณสถานถ้ำพระ และบริเวณโบราณสถานถ้ำพระ หมู่ ๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่สะพานข้ามล้ำน้ำแม่ยาว หมู่ ๙ ถึงทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้าย หมู่ ๑๑ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่ป้ายฯป้อมยามตำรวจดอยยาว หมู่ ๑๗,หมู่ ๘ หมู่ ๑๖,หมู่ ๑๔ ตำบลแม่ยาว ถึงสะพานคอนกรีต ๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตั้งแต่ป้ายทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้ายและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับ ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน๑.ศพด.เทศบาลตำบลแม่ยาว๒.ศพด.เทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม้ซ้าย๓.ศพด.บ้านรวมมิตร๔.ศพด.บ้านจะทอ๕.ศพด.บ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านร่องเสือเต้น - บ้านห้วยขมใน บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว หมายทะเบียน กม ๘๓๕๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองผักหนาม-บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมUHT(รสจืด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๒๒๖ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 9 ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 30 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-9 เดือนเมษายน 2564) จำนวน 6 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว (ปิดภาคเรียน ที่2/2563) จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 24 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 17 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตรประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 18 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 19 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 6 คน จำนวน 17 วัน ทำการในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 82 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านร่องเสือเต้น - บ้านห้วยขมใน บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองผักหนาม-บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุการศึกษา (เครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
155 คน
เดือนนี้
3303 คน
ปีนี้
28727 คน
ทั้งหมด
32185 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft