นับคะแนนเสร็จแล้ว 25 หน่วย จาก 25 หน่วยเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

12,847 คน

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

8,843 คน

คิดเป็นร้อยละ 68.8%
ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

4,004 คน

คิดเป็นร้อยละ 31.2%
บัตรดี

8,027

คิดเป็นร้อยละ 90.8%
บัตรเสีย

477

คิดเป็นร้อยละ 5.4%
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

339

คิดเป็นร้อยละ 3.8%

นายกเทศมนตรี

หมายเลข 1

จ.ส.อ. ปฏิเวช ยานะนวล

2,137

คะแนน

หมายเลข 2

นาย เดช จิ่งมาดา

2,241

คะแนน

หมายเลข 3

นาย อภิรักษ์ อินต๊ะวัง

2,579

คะแนน

หมายเลข 4

นาย พงษ์พันธ์ ต๊ะถา

1,070

คะแนน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

หมายเลข 2
นาย จำรุญ กำแพงคำ

1,175

คะแนน
หมายเลข 6
นาย ปราจิต พลาศรัย

1,111

คะแนน
หมายเลข 5
นาย อินทอง ชุมภูศรี

1,107

คะแนน
หมายเลข 7
นาย สงกรานต์ อภิญญาวิศาล

989

คะแนน
หมายเลข 11
นาย บุญสม ใจยะ

987

คะแนน
หมายเลข 9
นาง คำมูล บรรเรียนกิจ

908

คะแนน
หมายเลข 4
นาง รัชนีพร วรวุฒิ

896

คะแนน
หมายเลข 13
นาย ณรงค์ คำชุม

882

คะแนน
หมายเลข 1
นาย ประเสริฐ อามอ

851

คะแนน
หมายเลข 15
นาย ยงยุทธ วาทะสิทธิกุล

753

คะแนน
หมายเลข 3
นาย ชาญชัย ซือมือ

725

คะแนน
หมายเลข 16
นาย อัครพงค์ เลิศพิชัยภูษิต

713

คะแนน
หมายเลข 8
นาง สาคร ดีวะรัตน์

686

คะแนน
หมายเลข 14
นาง ทองศรี สุวรรณประเสริฐ

576

คะแนน
หมายเลข 12
นาย คำแสน ศิริลักษณ์

560

คะแนน
หมายเลข 10
นาย ประเสริฐ เทพสมเกตุ

552

คะแนน
หมายเลข 17
นาย วิทวัส มาวีระชัย

450

คะแนน
หมายเลข 18
นาง ชาฏิวรรณ สุพรม

359

คะแนน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

หมายเลข 16
นาย ชาญชัย จิรัสธนวรภัทร์

999

คะแนน
หมายเลข 6
นาง จินดารัตน์ รัตนธนภรณ์

984

คะแนน
หมายเลข 1
นาย ศุภชัย ภูแสนทรัพย์

897

คะแนน
หมายเลข 10
นาย กิตติพงศ์ แสงธรรมโชติ

880

คะแนน
หมายเลข 8
นาย มนตรี เม่อแลกู่

868

คะแนน
หมายเลข 7
นาย ปานเทพ พรจรัสโชค

856

คะแนน
หมายเลข 2
นาย หล้า พุ่มไพรระไหวชื่น

843

คะแนน
หมายเลข 18
นาย ธวัชชัย มนตรีกุล

822

คะแนน
หมายเลข 3
นาย สวาท จิ่งมาดา

777

คะแนน
หมายเลข 19
นาย สมหมาย ฝอยทอง

725

คะแนน
หมายเลข 9
นาย พิพัฒน์ พรสกุลวิวัฒน์

705

คะแนน
หมายเลข 15
นาย ชัชชัย ปอซาง

682

คะแนน
หมายเลข 12
นาย เอนก แสงหน่อ

671

คะแนน
หมายเลข 13
นาย จตุพร ทองเปิง

651

คะแนน
หมายเลข 11
นาย ประพันธ์ ยาวิชัย

633

คะแนน
หมายเลข 5
นาง พัชรินทร์ คำภีระ

563

คะแนน
หมายเลข 17
นาย นิพิฐพนธ์ จาจา

550

คะแนน
หมายเลข 4
นาย สุรสิงห์ มามุ

533

คะแนน
หมายเลข 14
นาย อนุวัตณ์ แสนหน่อ

105

คะแนน