ประวัติเทศบาล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 การจัดการความรู้ KM
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง
 
 เทศบัญญัติ ปี 2557
 เทศบัญญัติ ปี 2558
 เทศบัญญัติ ปี 2559
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ

 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชร.
 กรมการจัดหางาน
 หนังสือราชการ สถ.
 หางานเชียงราย
 
  กองการศึกษา
นางเมทินี ใจจะดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
นายสุทธินันท์ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบุษบาพร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายณัฐฤิทธิ์ ไชยมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางชไมพร สายเครือคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมศักดิ์ วงศ์จารี
ครู
นางอัมพร เจ๊กคำ
ครู
นางฐิรนันท์ แก้วสุ
ครู
นางนงคราญ พงค์ลังกา
ครู
นางวลัยพร ชมภูพิทักษ์
ครู
นางศิริวรรณ์ นามลังกา
ครู
นางสาวอรภิญ อภิญญาวิศาล
ครู
นางทิวาพร กาทู
ครู
นางสาวสมพร ชาวเทิง
ครู
นางสาวพัชรา วังอินทร์
ครู
นางจันทร์ตา เอเละ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์สม เฉลิมเลี่ยมทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันศรี ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญารัตน์ ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางบุดี จินะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤทัย จะนู
ผู้ดูแลเด็ก
นางธนัชพิมพ์ นวพันธุ์ศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรักษิกา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเด่นนภา อะทะผะสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ สาคร
คนงานทั่วไป
นายประกิจ ดูกร
คนงานทั่วไป
นางสาวพัชรี ยาน๊ะนวล
คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 แฟกซ์ 053-737331