เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง
 
 เทศบัญญัติ ปี 53
 เทศบัญญัติ ปี 54
 เทศบัญญัติ ปี 55
 เทศบัญญัติ ปี 56
 เทศบัญญัติ ปี 57
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ

 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชร.
 โอนย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ
 อบต.แม่เปา
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 อบต.ธารทอง
 อาเซียน
 งานราชการ
 
  กองการศึกษา
นางเมทินี ใจจะดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุทธินันท์ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษา 5
นางธานุมาศ จันหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นายณัฐฤิทธิ์ ไชยมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
นายสมศักดิ์ วงศ์จารี
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว
นางอัมพร เจ๊กคำ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร
นางฐิรนันท์ แก้วสุ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่ซ้าย
นางศิริวรรณ์ นามลังกา
พนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ดูแลเด็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
นางวลัยพร ชมภูพิทักษ์
พนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ดูแลเด็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะแล
นางนงคราญ พงค์ลังกา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขม
นางสาวอรภิญ อภิญญาวิศาล
พนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ดูแลเด็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะฟู(ปู่เขาะ)
นางจันทร์สม เฉลิมเลี่ยมทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร
นางจันทร์ตา เอเละ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว
นางกัญญารัตน์ ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ
นางจันศรี ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลีผ่า
นางทิวาพร กาทู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ
นางสมฤทัย จะนู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง
นางธนัชพิมพ์ นวพันธุ์ศิริกุล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยลุหลวง
นางบุดี จินะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์
นางสาวพัชรา วังอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว
นางสาวสมพร ชาวเทิง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่ซ้าย
นางสาวรักษิกา แสงคำ
พนักงานจ้างทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่
นางสาวเด่นนภา อะทะผะสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ สาคร
พนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 แฟกซ์ 053-737331