เทศบาลตำบลแม่ยาว
 
 ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง
 
 เทศบัญญัติ ปี 56
 เทศบัญญัติ ปี 57
 เทศบัญญัติ ปี 58
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ

 วัดร่องขุ่น
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชร.
 โอนย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 อาเซียน
 งานราชการ
 วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
 
  กองการศึกษา
นางเมทินี ใจจะดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุทธินันท์ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษา 5
นางธานุมาศ จันหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
นายณัฐฤิทธิ์ ไชยมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
นางชไมพร สายเครือคำ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
นายสมศักดิ์ วงศ์จารี
ครู
นางอัมพร เจ๊กคำ
ครู
นางฐิรนันท์ แก้วสุ
ครู
นางนงคราญ พงค์ลังกา
ครู
นางวลัยพร ชมภูพิทักษ์
ครู
นางศิริวรรณ์ นามลังกา
ครู
นางสาวอรภิญ อภิญญาวิศาล
ครู
นางจันทร์ตา เอเละ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์สม เฉลิมเลี่ยมทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันศรี ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางทิวาพร กาทู
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญารัตน์ ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางบุดี จินะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมพร ชาวเทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤทัย จะนู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรา วังอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางธนัชพิมพ์ นวพันธุ์ศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรักษิกา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเด่นนภา อะทะผะสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ สาคร
คนงานทั่วไป
นายประกิจ ดูกร
คนงานทั่วไป
นางสาวพัชรี ยาน๊ะนวล
คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 แฟกซ์ 053-737331