เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

กิจการสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
เปิดอ่าน 1472 ครั้ง
พิมพ์

 

 

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

- พระราชบัญญัติ การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542   >> คลิกเพื่อดู <<

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    >> คลิกเพื่อดู <<

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562    >> คลิกเพื่อดู <<

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562    >> คลิกเพื่อดู <<

 

 

ระเบียบกระทรวง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543    >> คลิกเพื่อดู <<
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรณ์ส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560    >> คลิกเพื่อดู <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 >> คลิกเพื่อดู <<

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2564

 

- กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล และหลักเกณฑ์ฯ 

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การใช้บังคับระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 11 สิงหาคม 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 27 สิงหาคม 2564)

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 16 กันยายน 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (วันที่ 22 ธันวาคม 2564)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2565

 

- กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล และหลักเกณฑ์ฯ ประจำปี 2565

- ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2565   >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 11 สิงหาคม 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 26 สิงหาม 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 22 กันยายน 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (วันที่ 27 ธันวาคม 2565)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- นัดประชุมสถาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สามัยที่ 4 ประจำปี 2565 

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2566

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

- เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

- ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (วันที่ 29 สิงหาคม 2566)

- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (วันที่ 15 กันยายน 2566)

- ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 >> คลิกเพื่อดู << 

- นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566        >> คลิกเพื่อดู << 

- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู << 

- หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566      >> คลิกเพื่อดู << 

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566      >> คลิกเพื่อดู << 

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (วันที่ 22 ธันวาคม 2566)

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566   >> คลิกเพื่อดู << 

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  >> คลิกเพื่อดู << 

- หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  >> คลิกเพื่อดู << 

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   >> คลิกเพื่อดู << 

- บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  >> คลิกเพื่อดู << 

- รูปประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู << 

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2567

 

- การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567         >> คลิกเพื่อดู << 
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567         >> คลิกเพื่อดู << 
 

 

 


 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
354 คน
เดือนนี้
5,995 คน
ปีนี้
44,783 คน
ทั้งหมด
227,386 คน
ออนไลน์
4 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น