เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 10:41:38 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องเชิญชวนเสนอราคาโครงการงบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567 17:15:39 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567 17:12:07 น. , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านริมกก

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567 16:21:34 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567 16:15:01 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 15:10:45 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

เตือนภัยมิจฉาชีพ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 14:49:07 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 10:17:26 น. , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศ เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 09:22:02 น. , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการงบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 15:46:33 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมเสนอราคาโครงการงบลงทุน จำนวน 4 โครงการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 15:43:03 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 14:30:44 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 13:00:32 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านริมกก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 11:50:50 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 11:15:54 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 10:01:49 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 14:08:38 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอย 9 หมู่ 14 บ้านศิริราษฎร์

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 09:35:54 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 09:32:13 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2567 11:00:37 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การออกรับบริการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2567 16:13:22 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 14:09:02 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 09:02:09 น. , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 09:51:37 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2567 10:00:39 น. , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ ตามเอกสารแนบ

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 11:31:48 น. , เปิดอ่าน 209 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 10:19:42 น. , เปิดอ่าน 214 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 14:25:43 น. , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 16:15:35 น. , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 14:22:00 น. , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 08:50:28 น. , เปิดอ่าน 209 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ยาวที่ผ่านการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 14:03:22 น. , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2567 11:41:32 น. , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2567 11:27:43 น. , เปิดอ่าน 230 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 10:42:35 น. , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 13:17:08 น. , เปิดอ่าน 213 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 11:33:55 น. , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 11:03:32 น. , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 12:00:00 น. , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 10:34:31 น. , เปิดอ่าน 288 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 09:17:08 น. , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว (ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 15:14:24 น. , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว (กรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 15:10:36 น. , เปิดอ่าน 99 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เส้นทางนั่งรถรางชมเมืองเชียงราย เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 14:52:01 น. , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 09:37:26 น. , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

ประกาศ แนวปฏิบัติ DOs & DON'Ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 11:41:25 น. , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 10:15:56 น. , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 14:55:22 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน ทางรัฐ (แอปฯ ที่รวมบริการภาครัฐไว้ในแอปฯ เดียว)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 11:27:50 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 14:07:27 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2567

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 15:16:39 น. , เปิดอ่าน 206 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 13:58:30 น. , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 09:17:44 น. , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 14:37:12 น. , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการประเมินสมรรถนะ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 12:30:56 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการทำถังขยะเปียก

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 14:18:36 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (SDG Survey) ใน 15 จังหวัดนำร่อง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 12:04:28 น. , เปิดอ่าน 131 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566 11:40:40 น. , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 13:51:17 น. , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 16:14:48 น. , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประกาศใช้แผนการเงินและแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 11:13:55 น. , เปิดอ่าน 360 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale เชียงราย 2023

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 15:27:53 น. , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 15:56:47 น. , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลแม่ยาว งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 10:10:42 น. , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 10:01:35 น. , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 09:41:09 น. , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 11:27:21 น. , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2566 15:47:03 น. , เปิดอ่าน 192 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนเป้าหมายดารพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 10:23:05 น. , เปิดอ่าน 182 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566 11:00:48 น. , เปิดอ่าน 177 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2566 09:47:00 น. , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ยี่ห้อ แอลจี (LG)

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2566 13:19:09 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2566 10:02:17 น. , เปิดอ่าน 225 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 13:36:30 น. , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

วันป้องกันการจมน้ำโลก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 11:37:33 น. , เปิดอ่าน 247 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2566 10:16:09 น. , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 11:32:46 น. , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 11:19:58 น. , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

โครงการอบรมส่งเสริม การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล้วยอุ้มน้ำ และ กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำชาติ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 14:37:37 น. , เปิดอ่าน 131 ครั้ง

โครงการ ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 12:26:47 น. , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 10:25:27 น. , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 10:23:33 น. , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 16:17:12 น. , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 10:54:49 น. , เปิดอ่าน 416 ครั้ง

ลงสำรวจลูกน้ำยุงลายและฆ่ายุงตัวแก่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 15:12:46 น. , เปิดอ่าน 355 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 11:27:15 น. , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 14:32:14 น. , เปิดอ่าน 229 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับชำระภาษีในวันหยุดราชการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18-24-25 ของเดือน มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น.-16.30 น.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 14:21:46 น. , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 13:30:23 น. , เปิดอ่าน 202 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2566 13:46:40 น. , เปิดอ่าน 212 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 09:23:34 น. , เปิดอ่าน 213 ครั้ง

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 15:35:05 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:35:57 น. , เปิดอ่าน 221 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 10:56:55 น. , เปิดอ่าน 210 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 15:09:08 น. , เปิดอ่าน 354 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 14:56:02 น. , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 14:55:54 น. , เปิดอ่าน 172 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือคนถูกหลอกถูกโกงทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2566 15:25:00 น. , เปิดอ่าน 210 ครั้ง

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 15:23:32 น. , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

สถานการณ์โรคติดต่ออาหารและน้ำ มี.ค.66

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 10:00:40 น. , เปิดอ่าน 855 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 14:03:01 น. , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2566 09:40:11 น. , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 11:14:23 น. , เปิดอ่าน 189 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 10:54:19 น. , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 16:13:17 น. , เปิดอ่าน 210 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 13:08:36 น. , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 16:00:50 น. , เปิดอ่าน 365 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 11:27:50 น. , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการประเมินสมรรถนะ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 12:44:46 น. , เปิดอ่าน 287 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 13:20:08 น. , เปิดอ่าน 172 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 08:30:00 น. , เปิดอ่าน 250 ครั้ง

พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ช่วยตรวจสอบและดูแลการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ในรอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 13:21:37 น. , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 10:05:49 น. , เปิดอ่าน 285 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 15:14:51 น. , เปิดอ่าน 201 ครั้ง

ภาพถังขยะอินทรีย์ และขยะเปีก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 15:41:01 น. , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและการกำจัดขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:36:12 น. , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:37:23 น. , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 10:32:30 น. , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:04:38 น. , เปิดอ่าน 334 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 13:20:26 น. , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:47:58 น. , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 14:11:44 น. , เปิดอ่าน 203 ครั้ง

แผ่นพับ(การจัดทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียก)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 11:28:33 น. , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ธนารักษ์) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 10:48:48 น. , เปิดอ่าน 364 ครั้ง

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 10:02:56 น. , เปิดอ่าน 314 ครั้ง

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 10:00:22 น. , เปิดอ่าน 192 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 13:52:54 น. , เปิดอ่าน 723 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รถโมบายพาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 14:02:54 น. , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ยาวขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 11:35:42 น. , เปิดอ่าน 262 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว - เที่ยวยาว ๆ เที่ยวแม่ยาว ที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 16:11:37 น. , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 13:24:43 น. , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

สถานการณ์โรคติดต่ออาหารและน้ำเดือน ธ.ค.65

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 09:59:05 น. , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 10:05:53 น. , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 10:21:47 น. , เปิดอ่าน 299 ครั้ง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การใช้บังคับระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 13:46:24 น. , เปิดอ่าน 499 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 09:41:41 น. , เปิดอ่าน 259 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง  กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 16:12:04 น. , เปิดอ่าน 244 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 09:46:40 น. , เปิดอ่าน 214 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 09:44:45 น. , เปิดอ่าน 227 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 16:06:43 น. , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 10:08:49 น. , เปิดอ่าน 188 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2565 13:05:56 น. , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 10:04:43 น. , เปิดอ่าน 364 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 14:18:16 น. , เปิดอ่าน 171 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 14:20:33 น. , เปิดอ่าน 395 ครั้ง

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2565 10:51:27 น. , เปิดอ่าน 205 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2565 10:48:14 น. , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าฯ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 14:23:24 น. , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 11:25:11 น. , เปิดอ่าน 234 ครั้ง

ประกาศ รายงายการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 11:41:13 น. , เปิดอ่าน 205 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 10:06:45 น. , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 10:38:03 น. , เปิดอ่าน 399 ครั้ง

ประกาศ แนวปฏิบัติ DOs & DON'Ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 15:49:10 น. , เปิดอ่าน 851 ครั้ง

ข้อมูลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่รับบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 16:57:47 น. , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ เทศบาลตำบลแม่ยาวรวมใจ ลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 13:11:29 น. , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ "การจัดการน้ำ เสียสำหรับบ้านเรือน"

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2565 09:53:29 น. , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้สะพานเชื่อมต่อระหว่าง แม่ยาว - ดอยฮาง

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2565 09:40:43 น. , เปิดอ่าน 335 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอสนับสนุนของใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องมือการเกษตร แก่ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 09:47:25 น. , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัค"อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 15:18:14 น. , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลแม่ยาว ใสสะอาด (No Gift Policy) 2566

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 14:15:33 น. , เปิดอ่าน 447 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ "แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน"

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 10:21:19 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวณงานบริการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 11:04:00 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 10:30:23 น. , เปิดอ่าน 259 ครั้ง

รายงานผล การใช้พลังงานประจำเดือน (กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565)

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 13:26:33 น. , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงคิดเห็นในการกำหนดพื้นที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565 09:55:26 น. , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

ประกาศจังหวัด ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:52:21 น. , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กรณีการว่าจ้างปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 11:51:19 น. , เปิดอ่าน 258 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 10:24:18 น. , เปิดอ่าน 396 ครั้ง

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 15:33:32 น. , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 13:21:24 น. , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 15:52:39 น. , เปิดอ่าน 280 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ และ ร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2565 15:42:53 น. , เปิดอ่าน 874 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 10:32:08 น. , เปิดอ่าน 428 ครั้ง

ว119 ไตยมาสที่3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 14:30:11 น. , เปิดอ่าน 293 ครั้ง

ภาพกิจกรรม การดำเนินการตรวจสอบและ ดูแลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์สำนักงาน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:19:19 น. , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าฯ (รอบ 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 10:14:56 น. , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 13:40:40 น. , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 12:12:08 น. , เปิดอ่าน 360 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 15:21:14 น. , เปิดอ่าน 383 ครั้ง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 15:15:03 น. , เปิดอ่าน 296 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 09:04:31 น. , เปิดอ่าน 252 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 11:47:50 น. , เปิดอ่าน 341 ครั้ง

Wow Chiang Rai in Green Season แอ่วเชียงรายสบาย ๆ สไตล์หน้าฝน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 09:54:01 น. , เปิดอ่าน 825 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว นโยบายเทศบาลตำบลแม่ยาว ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 13:33:46 น. , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่ยาว เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 09:35:51 น. , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 09:28:19 น. , เปิดอ่าน 125 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 13:36:36 น. , เปิดอ่าน 327 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565 15:14:50 น. , เปิดอ่าน 283 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 14:25:31 น. , เปิดอ่าน 750 ครั้ง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 10:00:01 น. , เปิดอ่าน 584 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 16:10:51 น. , เปิดอ่าน 964 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาชนตำบลแม่ยาว จัดทำถังอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 11:16:46 น. , เปิดอ่าน 1219 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 10:21:01 น. , เปิดอ่าน 363 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 16:21:27 น. , เปิดอ่าน 589 ครั้ง

ประกาศ แจ้งขยายกำหนดเวลา การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 08:11:46 น. , เปิดอ่าน 569 ครั้ง

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 11:38:54 น. , เปิดอ่าน 305 ครั้ง

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนมีนาคม 65

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 09:54:22 น. , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 11:13:27 น. , เปิดอ่าน 449 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 08:42:18 น. , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 08:35:34 น. , เปิดอ่าน 323 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 09:20:37 น. , เปิดอ่าน 401 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 09:18:21 น. , เปิดอ่าน 422 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 09:15:01 น. , เปิดอ่าน 503 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 16:27:08 น. , เปิดอ่าน 450 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 11:46:20 น. , เปิดอ่าน 750 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 13:54:32 น. , เปิดอ่าน 350 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 09:29:32 น. , เปิดอ่าน 360 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 10:29:47 น. , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 13:41:22 น. , เปิดอ่าน 614 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11:00:29 น. , เปิดอ่าน 355 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 16:00:48 น. , เปิดอ่าน 485 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 15:45:48 น. , เปิดอ่าน 980 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 13:25:03 น. , เปิดอ่าน 581 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 11:24:03 น. , เปิดอ่าน 455 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565 11:52:46 น. , เปิดอ่าน 369 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 09:05:51 น. , เปิดอ่าน 544 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 11:11:38 น. , เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์และเงื่อนไขสำหรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 09:06:49 น. , เปิดอ่าน 420 ครั้ง

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 14:53:19 น. , เปิดอ่าน 384 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชาติพันธุ์ สีสันแม่ยาว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 11:24:38 น. , เปิดอ่าน 558 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 10:38:53 น. , เปิดอ่าน 454 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 10:35:15 น. , เปิดอ่าน 376 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 09:38:49 น. , เปิดอ่าน 565 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของธนารักษ์) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 09:31:57 น. , เปิดอ่าน 439 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 15:40:30 น. , เปิดอ่าน 341 ครั้ง

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564 16:19:09 น. , เปิดอ่าน 430 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564 13:11:58 น. , เปิดอ่าน 506 ครั้ง

ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 10:22:53 น. , เปิดอ่าน 478 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 11:14:34 น. , เปิดอ่าน 878 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 10:36:29 น. , เปิดอ่าน 453 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 15:08:04 น. , เปิดอ่าน 475 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 14:00:59 น. , เปิดอ่าน 425 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อเข้าเรียนศูนย์การเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว)

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15:06:31 น. , เปิดอ่าน 815 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 11:41:01 น. , เปิดอ่าน 398 ครั้ง

ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง และงบประกอบอื่่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 15:21:30 น. , เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 16:10:34 น. , เปิดอ่าน 525 ครั้ง

ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 09:39:18 น. , เปิดอ่าน 752 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 14:16:53 น. , เปิดอ่าน 470 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 09:00:11 น. , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผลิตภัณ์ชุมชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 15:49:02 น. , เปิดอ่าน 319 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 15:15:26 น. , เปิดอ่าน 740 ครั้ง

ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 11:24:41 น. , เปิดอ่าน 458 ครั้ง

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 11:59:39 น. , เปิดอ่าน 435 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 11:17:07 น. , เปิดอ่าน 535 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 10:53:16 น. , เปิดอ่าน 394 ครั้ง

แนวทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 16:49:21 น. , เปิดอ่าน 580 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำ 2564

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 13:47:34 น. , เปิดอ่าน 417 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 15:18:31 น. , เปิดอ่าน 966 ครั้ง

ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 10:00:17 น. , เปิดอ่าน 13110 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 11:55:04 น. , เปิดอ่าน 651 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 13:46:42 น. , เปิดอ่าน 923 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564 13:47:32 น. , เปิดอ่าน 483 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์  คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 09:42:31 น. , เปิดอ่าน 409 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา ผู้รับจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศพด.ทต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 09:42:03 น. , เปิดอ่าน 542 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 10:58:14 น. , เปิดอ่าน 485 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 14:56:32 น. , เปิดอ่าน 495 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 09:34:07 น. , เปิดอ่าน 407 ครั้ง

ประกาศ งดการจัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 15:43:42 น. , เปิดอ่าน 493 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 15:37:13 น. , เปิดอ่าน 549 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 13:20:25 น. , เปิดอ่าน 424 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 09:46:53 น. , เปิดอ่าน 468 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 10:30:40 น. , เปิดอ่าน 537 ครั้ง

ประฃาสัมพันธ์ ปฏิทินท่องเที่ยวแม่ยาว 12 เดือน

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14:29:13 น. , เปิดอ่าน 444 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 11:33:03 น. , เปิดอ่าน 1175 ครั้ง

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 14:46:06 น. , เปิดอ่าน 955 ครั้ง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 10:44:04 น. , เปิดอ่าน 611 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564 09:57:28 น. , เปิดอ่าน 547 ครั้ง

บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขม

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 11:34:55 น. , เปิดอ่าน 548 ครั้ง

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 16:21:38 น. , เปิดอ่าน 512 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ร่างกฎหมายประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 11:41:51 น. , เปิดอ่าน 491 ครั้ง

ประกาศ งดการจัดโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 11:08:22 น. , เปิดอ่าน 462 ครั้ง

คู่มือการชำระภาษี ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12:55:33 น. , เปิดอ่าน 881 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12:47:56 น. , เปิดอ่าน 1641 ครั้ง

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10:36:35 น. , เปิดอ่าน 705 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10:35:15 น. , เปิดอ่าน 626 ครั้ง

ประกาศ รายงานบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10:34:35 น. , เปิดอ่าน 582 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10:32:21 น. , เปิดอ่าน 599 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 09:53:18 น. , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 09:49:11 น. , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 09:45:05 น. , เปิดอ่าน 255 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 09:42:35 น. , เปิดอ่าน 233 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 09:38:37 น. , เปิดอ่าน 329 ครั้ง

ประกาศ คณะทำงานศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 15:29:28 น. , เปิดอ่าน 791 ครั้ง

ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 13:37:30 น. , เปิดอ่าน 404 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 09:47:19 น. , เปิดอ่าน 241 ครั้ง

การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 15:08:54 น. , เปิดอ่าน 608 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 11:13:02 น. , เปิดอ่าน 502 ครั้ง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564 16:18:53 น. , เปิดอ่าน 1029 ครั้ง

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 11:15:16 น. , เปิดอ่าน 649 ครั้ง

เรื่อง กำหนดมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 11:12:15 น. , เปิดอ่าน 556 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2564 10:35:30 น. , เปิดอ่าน 485 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2566)

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 14:13:08 น. , เปิดอ่าน 618 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 10:14:41 น. , เปิดอ่าน 636 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 10:11:28 น. , เปิดอ่าน 546 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 09:54:02 น. , เปิดอ่าน 484 ครั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 09:43:05 น. , เปิดอ่าน 512 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 09:41:15 น. , เปิดอ่าน 426 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 09:40:11 น. , เปิดอ่าน 457 ครั้ง

ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 09:33:55 น. , เปิดอ่าน 434 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564 14:06:36 น. , เปิดอ่าน 539 ครั้ง

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว (และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลแม่ยาว)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 09:42:05 น. , เปิดอ่าน 1018 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ป้องกันรณรงค์เด็กจมน้ำ บริเวณใต้สะพานหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ,สระกกหลง หมูที่ 4 บ้านริมกก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 16:11:21 น. , เปิดอ่าน 723 ครั้ง

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 11:15:29 น. , เปิดอ่าน 700 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอาดี่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:57:20 น. , เปิดอ่าน 522 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยหลุหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:56:34 น. , เปิดอ่าน 659 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:55:37 น. , เปิดอ่าน 562 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรวมมิตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:49:10 น. , เปิดอ่าน 545 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:41:20 น. , เปิดอ่าน 563 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผามูบ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:37:29 น. , เปิดอ่าน 558 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:36:19 น. , เปิดอ่าน 1198 ครั้ง

ประกาศเทศบาล รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะทอ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 10:34:17 น. , เปิดอ่าน 427 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการชงกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 14:58:54 น. , เปิดอ่าน 993 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว (เพิ่มเติม) ส.ถ. 4/6

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 10:04:42 น. , เปิดอ่าน 887 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 14:35:46 น. , เปิดอ่าน 829 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 16:02:37 น. , เปิดอ่าน 914 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัคร สท เขต 2 ต.แม่ยาว.

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 16:01:45 น. , เปิดอ่าน 866 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัคร สท เขต 1 ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 16:01:07 น. , เปิดอ่าน 986 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัคร นายกเทศมนตรี ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 15:56:47 น. , เปิดอ่าน 762 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัคร สท เขต 2 ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 15:56:06 น. , เปิดอ่าน 632 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สท เขต 1 ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 15:55:16 น. , เปิดอ่าน 476 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 15:53:41 น. , เปิดอ่าน 469 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 15:52:32 น. , เปิดอ่าน 425 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 10:26:12 น. , เปิดอ่าน 440 ครั้ง

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564 11:13:54 น. , เปิดอ่าน 656 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ทต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564 14:07:37 น. , เปิดอ่าน 1637 ครั้ง

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยาวงดใช้บริการสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต.แม่ยาว เนื่องจากมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 00:00:00 น. , เปิดอ่าน 633 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และการสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 14:11:44 น. , เปิดอ่าน 364 ครั้ง

รายงานกิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาดตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 15:20:47 น. , เปิดอ่าน 351 ครั้ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 15:30:04 น. , เปิดอ่าน 388 ครั้ง

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 12:02:54 น. , เปิดอ่าน 352 ครั้ง

โครงการประชาสุขใจปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563 09:33:43 น. , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

โครงการอบรมและป้องกันโรคดติดต่อ ต.แม่ยาว การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563 11:19:25 น. , เปิดอ่าน 373 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:15:30 น. , เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ข้อมูลตลาดใน เขต ตำบลแม่ยาว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562 16:04:41 น. , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
355 คน
เดือนนี้
5,996 คน
ปีนี้
44,784 คน
ทั้งหมด
227,386 คน
ออนไลน์
6 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น